Дейност

Основната ми дейност е предоставяне на медицински услуги в качеството ми на ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР. Тези услуги могат да бъдат ползвани както от Здравноусигурени пациенти избрали ме като техен ЛЕКАР (по Здравна каса), така и от всеки желаещ срещу заплащане като ЧАСТЕН пациент.

 

Какви са основните услуги, които предлагам, като Общопрактикуващи лекар -

 • Клинични прегледи в кабинета или при необходимост в дома Ви
 • Вземане на кръв и биологични материали за медико-диагностични изследвания в кабинета и в дома на болния
 • Определя какъв е риска за развитие на заболяване (превенция и профилактика)
 • След преглед и професионална преценка, насочва за консултация към друг лекар специалист
 • След преглед и професионална преценка, назначава медико-диагностични и клинични изследвания
 • При необходимост насочва пациента за постъпване в болница
 • Извършва наблюдение и диспансеризация на пациентите с хронични заболявания
 • Насочва бъдещите майки към акушер-гинеколог за наблюдение на бременността, ръст, тегло, термин на раждане и др.
 • Апаратни и физикални изследвания-електрокардиограма, кръвно налягане, отоскопия, ръст, тегло, физикален статус
 • Наблюдение на деца до 18 години: имунизации, измерване на ръст и тегло, физическо и психическо развитие
 • Ваксинации по Имунизационния календар на Република България, както и препоръчителни и по желание на пациента такива

 

Какви документи имам право да издавам - 

 • Амбулаторен лист за извършения медицински преглед,
 • Рецептурна бланка(по НЗОК или обикновена) за назначена терапия,
 • Зелена и Жълта рецепта за медикаменти със специален режим на предписване,
 • Медицински направления за консултация със специалист (бланка №3), изследване (бланка №4) и хоспитализация (бланка№7),
 • Болничен лист за временна нетрудоспособност,
 • Насочва за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК) за продължение на временна нетрудоспособност,
 • Документ за представяне пред ТЕЛК,
 • Медицински удостоверения за шофьор категория "А" и "Б", за встъпване в брак, за постъпване на работа
 • Медицинско направление "бланка 119" за санаториално лечение
 • Медицинска бележка за извиняване на отсъствие по повод на заболяване на учениците.

 

В София, понастоящем в два кабинета:

1) район ОБОРИЩЕ  ( за пациенти по Здравна Каса  и частни пациенти )

2) район ОВЧА КУПЕЛ  (за пациенти по Здравна Каса )

 

Работното време на кабинетите е както следва:

 • кабинет ОБОРИЩЕ :

понеделник, сряда и петък - само след записан час за преглед

     справка за свободни часове и онлайн записване

 • кабинет ОВЧА КУПЕЛ :

понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 10.30 ч.

вторник и четвъртък - от 16.30 ч. до 19.00 ч.


справка за свободни часове и онлайн записване

 

В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ

ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

 • Пациентите могат да си запазват час за посещение. Това можете да направите ОНЛАЙН (изисква еднократна регистрация в сайта), на телефоните на кабинетите или на място в кабинетите.
 • Неотложните и спешните случаи, преценени от мен като такива, ще бъдат преглеждани с предимство без предварително записани часове.
 • Хронично болни няма да бъдат обслужвани без предварително записан час! Лица с остро заболяване посетили кабинета без запазен час, ще бъдат прегледани при възможност, след пациентите със записан такъв или ще им бъде определен най близкия свободен час за преглед.
 • Телефонните разговори с д-р Борисов по време на прегледите в кабинета са нежелателни и ще бъдат провеждани само след преценка от помощния медицински персонал за тяхната важност и неотложност.
 • Контакт с д-р Борисов по мобилния телефон-само за спешни или неотложни консултации по медицински проблем и в рамките на часовете за преглед и консултации ( всеки работен ден от 8.00ч. до 19.00 ч.)
 • С цел да не се пречи на същинската медицинска дейност, пациентите, които редовно се обаждат "само да попитам" за работното време на кабинетите или за административна услуга ще бъдат добавяни в списъка за автоматично отхвърляне на мобилния разговор.
 • Направления за консултация със специалист и медикодиагностични изследвания по Здравна каса, ще бъдат издавани само след медицински преглед на пациента и професионална преценка за необходимостта от такива дейности. В кабинета пациентите идват с конкретни страдания и оплаквания, не с искания за направления и изследвания. 
 • На лицата, които се държат агресивно и възпрепятстват оказването на медицинска помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да се откаже такава, с изключение на състоянията, застрашаващи живота им.

  Извадка от " Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.)"
  Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения. Това не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.

 • В медицинския кабинет всички болни са с равни права. Няма да бъдат допускани изключения от горе посочените правила за нито един пациент.

Извадка от "Закона за здравето":
Чл. 94. Пациентът е длъжен:
да се грижи за собственото си здраве;
да не уврежда здравето на другите;
да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.

 

Здравно осигурените пациенти ползващи услугата ЛИЧЕН ЛЕКАР по НЗОК дължат "потребителска такса" при посещение (освен освободените от потребителска такса) и ползват безплатно всички услуги по основния пакет от медицински дейности, гарантирани от бюджета на Здравната каса.

 

За медицински услуги, които не са включени в основния пакет здравни услуги, договорени и заплащани от НЗОК съгласно чл. 98 (чл.98 (1) В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лечебните заведения формират цена.)  ЗЛЗ, както и за здравни услуги за неосигурени лица и лица, които не са пациенти на практиката.

 • Частен медицински преглед в кабинета  - 25 лв.
 • Частен медицински преглед в дома на пациента - 30 лв.
 • Посещение на пациент в дома за взимане на кръв и биологични материали за лабораторни изследвания - 22 лв.
 • Платена манипулация: мускулна, венозна, подкожна инжекция - 10 лв.
 • Имунизация извън задължителния имунизационен календар (включва и медицински преглед) - 25 лв
 • Платена електрокардиография с разчитане - 25 лв.
 • Издаване на медицинско свидетелство за шофьор или за постъпване на работа. - 20 лв.
 • Заверявне на здравна книжка за работа в хранително заведение, фризьорство и козметични услуги – 10 лв.
 • Домашно посещение и издаване на документ "Съобщение за смърт" и „Разрешително за кремация“. - 50 лв.
 • Издавне на медицинско направление (бл. 119) за санаториално и курортно лечение – 10 лв.
 • Издаване на медицинска бележка за извиняване на отсъствията на ученик – 3 лв.
 • Издаване на зелена или жълта рецепта за медикаменти със специален режим на предписване - 5 лв.

Справка за цените на лабораторните изследвания на ЦИБАЛАБ в кабинета на район ОБОРИЩЕ можете да направите тук!

ВХОД