Дейност
 • Пациентите могат да си запазват час за посещение. Това можете да направите ОНЛАЙН (изисква еднократна регистрация в сайта), на телефоните на кабинетите или на място в кабинетите.
 • Неотложните и спешните случаи, преценени от мен като такива, ще бъдат преглеждани с предимство без предварително записани часове.
 • Хронично болни няма да бъдат обслужвани без предварително записан час! Лица с остро заболяване посетили кабинета без запазен час, ще бъдат прегледани при възможност, след пациентите със записан такъв или ще им бъде определен най близкия свободен час за преглед.
 • Телефонните разговори с д-р Борисов по време на прегледите в кабинета са нежелателни и ще бъдат провеждани само след преценка от помощния медицински персонал за тяхната важност и неотложност.
 • Контакт с д-р Борисов по мобилния телефон-само за спешни или неотложни консултации по медицински проблем и в рамките на часовете за преглед и консултации ( всеки работен ден от 8.00ч. до 19.00 ч.)
 • С цел да не се пречи на същинската медицинска дейност, пациентите, които редовно се обаждат "само да попитам" за работното време на кабинетите или за административна услуга ще бъдат добавяни в списъка за автоматично отхвърляне на мобилния разговор.
 • Направления за консултация със специалист и медикодиагностични изследвания по Здравна каса, ще бъдат издавани само след медицински преглед на пациента и професионална преценка за необходимостта от такива дейности. В кабинета пациентите идват с конкретни страдания и оплаквания, не с искания за направления и изследвания. 
 • На лицата, които се държат агресивно и възпрепятстват оказването на медицинска помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да се откаже такава, с изключение на състоянията, застрашаващи живота им.

  Извадка от " Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.)"
  Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения. Това не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.

 • В медицинския кабинет всички болни са с равни права. Няма да бъдат допускани изключения от горе посочените правила за нито един пациент.

Извадка от "Закона за здравето":
Чл. 94. Пациентът е длъжен:
да се грижи за собственото си здраве;
да не уврежда здравето на другите;
да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.

 

ВХОД