Правила и вътрешен ред на Лечебното заведение

Извадка от “ Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.): Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) „Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между…

виж ощеПравила и вътрешен ред на Лечебното заведение

Пакет от дейности, гарантирани от НЗОК

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса(извадка, касаеща дейността на ПИМП)  Приложение № 1 към чл.1 ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ I. Здравно-информационни дейности …

виж ощеПакет от дейности, гарантирани от НЗОК