Правила и вътрешен ред на Лечебното заведение

 • Пациентите задължително си запазват час за посещение. Това може да се направи: ОНЛАЙН в сайта (за предпочитане), на телефоните на кабинетите или на място в кабинетите.
 • Неотложните и спешните случаи преценени от мен, като такива ще бъдат преглеждани с предимство, без предварително записани часове.
 • Хронично болни или такива с давност на оплакванията повече от няколко дни, няма да бъдат обслужвани без предварително записан час! Лица с остро заболяване, посетили кабинета без запазен час, ще бъдат прегледани при първа възможност след пациенти със записан такъв или ще им бъде определен най близкия свободен час за преглед.
 • Телефонните разговори с д-р Борисов по време на прегледите в кабинета са нежелателни и ще бъдат провеждани само след преценка от помощния медицински персонал за тяхната важност и неотложност.
 • Контактът с д-р Борисов чрез мобилния телефон е само за МЕДИЦИНСКА консултация по неотложен здравен проблем и в рамките на часовете за преглед и консултации ( всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 16.30 до 19.30ч.)
 • С цел да не се пречи на същинската медицинска дейност, всеки пациент, който редовно се обаждат от типа „само да попитам“ за работното време на кабинетите или за административна информация или услуга, ще бъде добавен в списъка за автоматично отхвърляне на мобилния разговор.
 • Направления за консултация със специалист и медико-диагностични изследвания по Здравна каса, се издават само след медицински преглед и професионална преценка от д-р Борисов за необходимостта от такива дейности. Болният пациент идва в кабинета със страдания и здравни оплаквания, а не с готови искания!
 • Провеждането и отчитането на амбулаторен преглед става само с личното присъствие на пациентът в кабинета и собственоръчно положен подпис в амбулаторния лист. В тази връзка не се допуска изписването на рецепти с намаление по „Здравна каса“ без присъствието на пациентът и извършен амбулаторен преглед. Изключение от това правило може да има единствено при хоспитализирани лица, за което изрично се отбелязва в амбулаторния лист.
 • Здравословното състояние е много личен и интимен въпрос, поради което ще се допуска влизане в кабинета единствено на болния! Присъствието на придружители ще става само при деца и при пациенти, чието здравословно състояние налага това.
 • Въвеждам единна „административна такса“ в размер на 0.5% от МРЗ за всяко посещение в кабинета, за която ще бъде издаван финансов документ. Пациентите ще подписват еднократно индивидуален договор, който ще бъде съхранявана в досието им. „Административната такса“ е извън регламентираната от „Закона за здравето“ „Потребителска такса“, която се дължи отделно – 1 лев за лицата над 65 годишна възраст и 2.90 лева за всички останали, неосвободени от нея пациенти.
 • На лицата, които се държат агресивно и възпрепятстват оказването на медицинска помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да се откаже такава, с изключение на състоянията, застрашаващи живота им.
 • В медицинския кабинет всички болни са с равни права. Няма да бъдат допускани изключения от горе посочените правила за нито един пациент.

Извадка от “ Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.):
Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) „Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения. Това не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи.(2) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.“

„Закон за здравето“ 01.01.2015г.
Чл. 94.  Пациентът е длъжен:
1. да се грижи за собственото си здраве;
2. да не уврежда здравето на другите;
3. да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
4. да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.